Tko smo?

Dom za žrtve obiteljskog nasilja ”Utočište Sv. Nikola” Ustanova je socijalne skrbi, čiji su osnivači Grad Varaždin i Varaždinska županija.

Domom upravlja Upravno vijeće, dok ravnatelj organizira, vodi poslovanje i stručni rad Doma, predstavlja i zastupa Dom.

Ravnateljica: Irena Mađarić, mag.soc.rada

Upravno vijeće:

  • Mirna Kezele, mag.iur. – predsjednica,
  • Nada Zadravec – članica,
  • Ljubica Božić, dipl.iur. – članica,
  • Petra Vargek , mag.psihologije – članica,
  • predstavnica korisnica

 

Što pružamo?

Prema Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15) Dom pruža uslugu privremenog smještaja u kriznim situacijama žrtvama obiteljskog nasilja.

Navedena usluga uključuje uslugu smještaja (stanovanje i prehrana) te uslugu savjetovanja i pomaganja korisnicima smještaja (socijalnu pomoć i podršku, psihosocijalni tretman, podršku u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i njegu, opće savjetovanje i pomaganje, pravno savjetovanje i pomaganje).

 

Tko su naši korisnici?

Korisnici u Domu su žrtve obiteljskog nasilja definirani Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 137/09, 29/10) u skladu sa kojim je definiran i Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika Doma.

Korisnici su osobe koje su doživjele bilo koji oblik obiteljskog nasilja neovisno o spolu i dobi te im je prema procijeni Centra za socijalnu skrb potreban smještaj. Centri za socijalnu skrb iz područja cijele Hrvatske priznaju rješenjem korisnicima pravo na privremeni smještaj u kriznim situacijama u našem Domu, koji prema Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15) može trajati do šest mjeseci, iznimno do godinu dana. U većini slučajeva korisnici u našem Domu su žene te majke s djecom.

 

Organizacija rada

U Domu su zaposlene dvije socijalne radnice, od kojih jedna obavlja i funkciju ravnatelja, i psiholog.

Specifične aktivnosti socijalnog radnika u Domu odnose se na:

prijem i otpust korisnika, prehranu, opservacija s dijagnostikom, prilagodba korisnika na život u Ustanovi, savjetovanje i pomaganje u svakodnevnom funkcioniranju korisnika, pružanje pomoći i podrške korisnicama pri pronalasku zaposlenja, organiziranje slobodnog vremena korisnika, radno-okupacijske aktivnosti, praćenje općeg zdravstvenog stanja korisnika i organiziranje zdravstvenih usluga, pravno savjetovanje i podrška, organiziranje održavanja čistoće prostora i uređenja okoliša, komunikacija sa Centrima za socijalnu skrb, policijom, sudovima, odgojno-obrazovnim i drugim institucijama.

Psiholog sudjeluje u prijemu i otpustu korisnika, prati razdoblje adaptacije (opservacija, suport i pružanje pomoći), radi na psihološkom osnaživanju korisnika, provodi psihološku procjenu, savjetovanje i tretman , organizira radionice i surađuje sa srodnim ustanovama te drugim institucijama i službama.

Socijalne radnice i psihologinja dostupne su 24 sata na dan putem službenog mobitela!

Call Now Button