DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK / DIPLOMIRANA SOCIJALNA RADNICA

 

Radno mjesto

 VARAŽDIN, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA


 1


 Na neodređeno; upražnjeni poslovi


 Puno radno vrijeme


 Nema smještaja


 U cijelosti


 3.4.2024.


 13.4.2024.


 

Posloprimac

 • Socijalni rad
 • Socijalna politika

 Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


 Potreban položen stručni ispit; DA


 Kategorija B


 1 godinu


 Na temelju Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19, 151/22), Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 18/22, 46/22 i 119/22, 71/23,156/23), Statuta Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola“ te Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, ravnateljica Doma raspisuje:

NATJEČAJ ZA POSAO

Radno mjesto: DIPLOMIRANI/A SOCIJALNI/A RADNIK/CA
Mjesto rada: Varaždin
Broj traženih radnika/ca: 1
Vrsta zaposlenja: na neodređeno radno vrijeme
Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Uvjeti koje kandidat/kinja mora ispunjavati su:

 1. Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, ili preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada i diplomski sveučilišni studij socijalne politike ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada
 2. Radno iskustvo u struci: 1 godina
 3. Položen stručni ispit
 4. Položen vozački ispit B kategorije
 5. Odobrenje za rad Hrvatske komore socijalnih radnika
 6. Nepostojanje zapreke iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi ( Narodne novine“ broj 18/22, 46/22 i 119/22,71/23,156/23)

Probni rad ugovara se u trajanju od 3 mjeseca.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti slijedeće dokumente:

 1. Životopis
 2. Preslika domovnice
 3. Preslika osobne iskaznice
 4. Preslika diplome
 5. Elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 6. Preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 7. Preslika odobrenja za samostalan rad izdana od nadležne komore (važeća licenca)
 8. Uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata/kandidatkinje nije pokrenut i da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)
 9. Preslika vozačke dozvole

Kandidat/kandidatkinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kandidatkinja koji/e se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN br. 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni/e su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane čl.102. st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja. (https://branitelji.gov.hr ).

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se poštom na adresu:

Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola“, p.p. 80, 42 000 Varaždin, s naznakom „Natječaj za zapošljavanje“.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 10 dana od objave na:

 • internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Prijavom na natječaj kandidati/kandidatkinje su izričito suglasni/e da Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola“, kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Kandidati/kandidatkinje koji/e ispunjavaju sve uvjete iz natječaja mogu biti pozvani/e na razgovor i testiranje. Ustanova pridržava pravo ne izvršiti izbor kandidata/kandidatkinje po ovom natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja.

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati, osim na zahtjev.
O rezultatu izbora kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni pismeno.


 

Poslodavac

 Dom za žrtve obiteljskog nasilja ‘Utočište Sv. Nikola’


 pisana zamolba: p.p. 80, 42 000 Varaždin

Call Now Button