JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola“

Objavio sij 10, 2024 u Novosti

KLASA:112-01/24-01/1

URBROJ:2186/187/05-24-1

Varaždin, 05. siječnja 2024.

 

Na temelju članka 38. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.), članka 204. stavka 3. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22., 46/22., 119/22. i 71/23.), i članka 30. stavka 1. Statuta Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola“ od 22. prosinca 2022. godine, i Odluke Upravnog vijeća Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola“ od 05. siječnja 2024. godine, Upravno vijeće Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola“, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola“

 

Za ravnatelja Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola“ (u daljnjem tekstu: Dom) može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, medicine, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, ekonomije, politologije, novinarstva, javne uprave, informatike ili završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu odgojitelja predškolske djece, učitelja ili nastavnika ili završen studij iz polja likovne ili glazbene umjetnosti,

2. najmanje pet godina radnog iskustva s propisanom kvalifikacijom,

3. nepostojanje zapreke iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi,

4. hrvatsko državljanstvo.

 

Ravnatelja Doma imenuje Upravno vijeće Doma na mandat od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Upravno vijeće Doma će s izabranim kandidatom za radno mjesto ravnatelja, nakon donošenja odluke o imenovanju, sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme od četiri godine u punom radnom vremenu.

 

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. potpisanu prijavu na natječaj,

2. životopis,

3. dokaz o državljanstvu,

4. preslika diplome,

5. elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

6. potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu u propisanom akademskom zvanju i stupnju, u preslici (npr. ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu),

7. dokaz da se protiv kandidata ne vodi postupak pred nadležnim sudom za kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (glava XVII.) iz Kaznenog zakona

(»Narodne novine“, broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak, 101/17., 118/18., 126/19. i 84/21.) – uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana.

8. program rada i razvoja Doma za mandatno razdoblje.

Svi dokazi prilažu se u neovjerenim preslikama, a nakon odabira kandidat/kinja predočuje izvornike/ovjerene preslike.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Svi izrazi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom tekstu, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Kandidat koji je ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti dokaz o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo prednosti i svu ostalu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, u preslici.

Dokaz da kod pojedinog kandidata ne postoji zapreka iz članka 261. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi, pribavit će poslodavac (Dom) po službenoj dužnosti.

 

Prijave na natječaj s odgovarajućom dokumentacijom podnose se na adresu:

Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola”, p.p. 80, 42000 Varaždin, s naznakom „Natječaj za ravnatelja (m/ž) – ne otvarati“, u roku od 10 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati prijavljeni na natječaj, čije su prijave pravovremene i uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja mogu biti pozvani na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih posebnih stručnih znanja, vještina i organizacijskih sposobnosti. Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Domu da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati njihove podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 42/18.).

Dom pridržava pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni pisanim putem najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava, na adresu koju kandidat naznači u prijavi.

 

Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola“

Call Now Button